top of page
 • Skribentens bildMarcus Andersson

Vad är Customer Lifetime Value (CLV / LTV)?

Lifetime Value, även kallat Customer Lifetime Value, är ett mått på det totala värdet av en kund för ett företag under en tidsperiod. Det är ett verktyg som används för att beräkna hur mycket pengar en kund kan förväntas att spendera hos ett företag under sin livstid som kund. Detta mått används ofta av företag för att bedöma hur mycket pengar de kan förvänta sig att tjäna på en ny kund och för att jämföra olika kundsegment mot varandra. Lifetime Value kan också användas för att hjälpa företag att ta beslut om hur de ska allokera sina marknadsföringsresurser och för att optimera kundlojalitetsprogram.


Första gången CLV nämndes var 1988 i boken Database Marketing: Strategy and Implementation av Robert Shaw & Merlin Stone.

Ett exempel på CLV kan vara följande:

Låt oss säga att du äger en onlinebutik som säljer trädgårdsprodukter. En av dina kunder, Maria, har handlat hos er vid tre tillfällen det senaste året. Hon har köpt en trädgårdsmöbel för 1000 kronor, en högtryckstvätt för 2000 kronor och en trädgårdsgrill för 500 kronor.


För att beräkna Marias Customer Value kan du börja med att lägga ihop de totala inköpen hon har gjort, vilket ger en summa på 3500 kronor. Du kan sedan försöka gissa hur många år Maria kan förväntas att fortsätta handla hos dig, vilket kan vara svårt att estimera exakt. Låt oss säga att du antar att hon kommer att handla hos dig i ytterligare fem år.


För att beräkna Marias CLV kan du sedan multiplicera hennes totala inköp per år, 3500 kronor, med antalet år du tror att hon kommer handla hos dig, vilket ger en summa på 17 500 kronor i detta exempel. Detta är Marias Customer Lifetime Value, det vill säga den totala summan du kan förvänta dig att tjäna på kunden under de kommande fem åren.


Det är viktigt att notera att Customer Lifetime Value är en uppskattning och att den kan variera beroende på olika faktorer som exempelvis Marias köphistorik, hennes intresse för trädgårdsprodukter och marknadsföringen som riktas mot henne.


Räkna fram CLV / LTV

Det finns flera olika sätt att räkna fram Customer Lifetime Value. Här är en steg-för-steg guide för att beräkna Customer Lifetime Value:

 1. Samla in data om kundinköp: För att kunna räkna ut CLV måste du först samla in data om kundinköp. Du kan använda företagets kassasystem eller ekonomiprogram för att hitta information om hur mycket varje kund har handlat hos er under en viss tidsperiod, till exempel under ett år.

 2. Beräkna genomsnittligt inköp per kund: När du har samlat in data om kundinköp kan du räkna ut ett genomsnittligt inköp per kund genom att dividera den totala intäkten med antalet kunder. Detta ger dig ett ungefärligt värde på hur mycket varje kund handlar hos dig i genomsnitt.

 3. Bestäm antalet år kunden kommer att handla hos dig: Det är svårt att exakt förutspå hur länge en kund kommer att handla hos er, men du kan göra en uppskattning genom att titta på er kundbas och se hur länge olika kunder har handlat hos er. Du kan också titta på branschstatistik och se hur länge kunder i genomsnitt handlar hos företag som erat.

 4. Beräkna CLV: När du har ett ungefärligt värde på hur mycket en kund handlar hos er i genomsnitt och hur länge du tror att kunden kommer att handla hos er kan du räkna ut CLV. Det gör du genom att multiplicera det genomsnittliga inköpet per kund med antalet år du tror att kunden kommer handla hos er.

 5. Jämför CLV för olika kunder: När du har beräknat Customer Lifetime Value för en kund kan du jämföra med andra kunder för att se vilka kunder som har det högsta värdet. Detta kan hjälpa dig att fokusera marknadsföringen mot de leads eller kunder som har möjlighet att generera mest intäkter för företaget.

Det är viktigt att notera att Customer Lifetime Value är en uppskattning och att det kan vara svårt att exakt förutspå hur mycket en kund kommer att handla hos ett företag under sin livstid som kund. Därför är det viktigt att regelbundet uppdatera och revidera uppskattningen av CLV.

Customer Lifetime Value hjälper dig att besvara:

 1. Har du en optimal budget per marknadsföringskanal för kundanskaffning?

 2. Förvärvade du de lönsammaste kunderna?

 3. Hur mycket budget bör du avsätta för att fortsätta ha dem som kunder?

Resultatet kommer landa i att du kommer att vilja lägga väsentligt mycket mer budget på lönsammare kunder.

Vad är fördelarna med att använda CLV / LTV?

Det finns många fördelar med att använda Customer Lifetime Value som ett verktyg för att förstå och utvärdera kunderna.


Här är några av de viktigaste fördelarna:

 1. Ger en övergripande bild av kundens värde: CLV ger företaget en uppskattning av den totala summan de kan förvänta sig att tjäna på en kund under en viss tidsperiod. Detta ger företaget en övergripande bild av kundens värde och kan hjälpa dem att jämföra olika kunder med varandra.

 2. Hjälper företaget att fokusera på lönsamma kunder: Genom att veta vilka kunder som ger företaget mest intäkter under sin livstid som kunder kan företaget fokusera mer på att behålla och vårda dessa kunder, vilket kan bidra till att öka lönsamheten.

 3. Ger en indikation på hur mycket företaget kan investera i marknadsföring: Customer Lifetime Value kan användas för att bedöma hur mycket företaget kan/bör investera i marknadsföring för att konvertera nya kunder. Om företaget vet att de kan förvänta sig att tjäna tillräckligt mycket pengar på en ny kund under dennes livstid som kund, kan de vara villiga att investera mer i marknadsföring för att vinna denna kund.

 4. Ger en indikation på kundlojalitet: CLV kan ge företaget en indikation på hur lojala deras kunder är. Om en kund har en hög Customer Lifetime Value kan detta innebära att de är mer benägna att fortsätta handla hos företaget under en längre tid.

 5. Hjälper företaget att optimera kundlojalitetsprogram: Genom att veta vilka kunder som ger företaget mest intäkter kan företaget optimera sina kundlojalitetsprogram för att belöna och behålla dessa kunder.

Vad är nackdelarna med att använda CLV / LTV?

Det finns också vissa nackdelar med att använda Customer Lifetime Value som ett verktyg för att förstå och utvärdera kunderna.


Här är några av de viktigaste nackdelarna:

 1. Kan vara svårt att få tillgång till tillräcklig data: För att beräkna CLV krävs det information om kundens inköp under en viss tidsperiod. Om företaget inte har tillgång till tillräcklig data kan det vara svårt att göra exakta beräkningar.

 2. Kan vara svårt att förutse framtiden: Customer Lifetime Value bygger på en uppskattning av hur länge en kund kommer att handla hos företaget. Det är svårt att förutse framtiden och kundens beteende kan ändras över tid, vilket kan påverka CLV.

 3. Kan ignorera viktig information om kunden: Customer Lifetime Value fokuserar på den totala summan företaget kan förvänta sig att tjäna på en kund under en viss tidsperiod. Detta kan innebära att företaget ignorerar viktig information om kunden, såsom dennes personliga preferenser och behov, som kan påverka kundens lojalitet mot företaget.

 4. Kan leda till att företaget fokuserar för mycket på vinst: Om företaget fokuserar för mycket på att öka CLV kan detta leda till att de fokuserar för mycket på att öka vinsten, vilket kan innebära att de ignorerar andra viktiga faktorer som kundnöjdhet och kvalitet på produkterna och tjänsterna.

Kan Google Analytics beräkna CLV?

Ja, det är möjligt att använda Google Analytics för att beräkna Customer Lifetime Value. Google Analytics har en mätningsfunktion som kallas "Customer Lifetime Value", som kan hjälpa företag att beräkna CLV på sina kunder. CLV-mätningen baseras på information som samlas in om kundernas inköp och hur länge de har handlat hos företaget.


För att använda CLV-mätningen i Google Analytics måste företaget först sätta upp en mätningsfunktion för e-handel på sin webbplats. Därefter kan de använda CLV-mätningen för att se hur mycket pengar företaget kan förvänta sig att tjäna på en kund under dennes livstid som kund. CLV-mätningen ger också företaget möjlighet att jämföra olika kunder med varandra och att fokusera på de kunder som ger mest intäkter.


Det är viktigt att notera att CLV-mätningen i Google Analytics är en uppskattning och att den kan variera beroende på olika faktorer som exempelvis kundens köphistorik och marknadsföring som riktas mot henne. Företaget bör därför använda CLV-mätningen som en indikation, inte som en exakt siffra.


Nu finns det ett analysverktyg som är framtaget för företag som vill kunna ta smartare marknadsföringsbeslut. Verktyget heter Informind och automatiserar analysen av marknadsföringsinsatser, LAC med mera.


Kontakta oss på Informind för en demo av vår plattform!

Kommentarer


bottom of page